News_pms‎ > ‎

"อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" แห่งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านเขาหอม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

โพสต์3 มิ.ย. 2557 11:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2557 11:30 ]
 "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" แห่งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านเขาหอม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 4 มิ.ย.57
จากการศึกษาและสำรวจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพบว่า โรงเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ร้อยละ 50 มีสารปนเปื้อนในน้ำดื่มเกินมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารต่าง ๆ ในระยะยาว ซึ่งหลายพื้นที่ประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำดื่มขั้นรุนแรง โดยเฉพาะในหน้าแล้ง 

กลุ่มอีซูซุจึงได้ริเริ่มโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อผลิตเป็นน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งหอถัง ตลอดจนอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (RO) ที่สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับนักเรียน บุคลากร ตลอดจนชุมชน ได้มีน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว 8 โรงเรียน อันได้แก่
1.โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. โรงเรียนบ้านแก้วเมธี ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
4. โรงเรียนบ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
5. โรงเรียนบ้านหนองไร่ ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
6. โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
7. โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
8. โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยโรงเรียนแห่งที่ 9 ทาง บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ บริษัท ประชากิจ มอเตอร์เซลส์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์อีซูซุประจำจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมที่ โรงเรียนบ้านเขาหอม หมู่ 5 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 
โรงเรียนบ้านเข้าหอม มีนักเรียนทั้งหมด 204 คน เป็นชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 จำนวน 55 คน และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 149 คน
แล้วจะมาแบ่งปันภาพความประทับใจครั้งนี้ร่วมกันค่ะ
Comments