คำแนะนำในการสมัครงาน

คำแนะนำในการสมัครงาน                มีโอกาสมากมายมหาศาลกำลังรอคุณอยู่ แต่คุณจะเริ่มจากตรงไหน? ไม่ว่าคุณเพิ่งจะเริ่มหางาน หรืออยากเปลี่ยนทิศทางการทำงาน หรือต้องการกลับสู่การทำงานอีกครั้ง การหางานอาจเป็นเรื่องน่ากลัว

การเตรียมความพร้อมในการหางาน เป็นเรื่องจำเป็น ในปัจจุบันความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่นในตลาดแรงงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญในการประสบความสำเร็จทางอาชีพ ซึ่งคุุณสามารถ ทำได้โดยการศึกษาในสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ

ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกท่านครับ

อรรณพ ผ่องโสภา

กรรมการบริหาร กลุ่ม ประชากิจเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน

ต้องเซ็นชื่อ หรือ เขียนรายชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ระบุใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น

 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

 • สำหรับเก็บเป็นประวัติ 1 ฉบับ

 • สำหรับ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 1 ฉบับ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

 2. สำเนาเอกสารสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 3. สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcrip )

 4. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน หรือ การฝึกงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกงาน จำเป็นต้องใช้)

 5. สำเนาใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

 6. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)

 7. สำเนาใบรับรองการเกณฑ์ทหาร

 8. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ลักษณะส่วนตัวในผู้สมัคร และ พนักงานทุกคนที่ PKG ต้องการ

 1. รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี

 2. อารมณ์ขัน

 3. รักการทำงานเป็นทีม

 4. มีจิตสำนึกในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์

 5. กล้าแสดงความคิดเห็น

 6. ใฝ่รู้ สู้งานหนัก

 7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

 8. ซื่อสัตย์ และ รับผิดชอบสมัครงานแล้วผู้สมัครจะได้รับการติดต่อกลับเมื่อไร ?

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะติดต่อคุณเพื่อนัดสัมภาษณ์งานภายใน 30 – 45 วัน หากครบกำหนดแล้ว ไม่มีการติดต่อกลับเป็นไปได้ว่า ใบสมัครของคุณยังไม่ตรงกับตำแหน่งงานว่างในปัจจุบัน แต่บริษัท จะเก็บใบสมัครของคุณไว้ 1 ปี เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามตำแหน่งงานว่างอื่น ๆ ในอนาคตค่ะการนัดหมายสัมภาษณ์

หลังจากที่ใบสมัครของคุณผ่านเกณฑ์การคัดเลือกใบสมัครเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการ บริษัทฯ จะทำการนัดหมายผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์งาน โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงการแจ้งผลการสัมภาษณ์

ในวันสัมภาษณ์ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ผู้สมัคร แต่ละคนแล้ว ทีมสัมภาษณ์จะแจ้งระยะเวลาในการติดต่อกลับผู้สมัคร เพื่อแจ้งผล ภายใน 7 วัน หากผู้สมัครคนใดไม่ได้รับการติดต่อกลับ เป็นไปได้ว่า บริษัท ฯ ได้เลือกผู้สมัครคนอื่นแล้ว แต่ไม่ได้หมายว่า ผู้สมัครคนที่ไม่ได้รับการติดต่อกลับไม่มี่ความสามารถ ทั้งนี้ บริษัท จำเป็นต้องเลือกคนที่มีความพร้อม และมีมีคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่ตำแหน่งงาน และ องค์กรต้องการมากที่สุดการนัดเริ่มงาน

หลังจากที่ผู้สมัครได้รับการแจ้งผลสัมภาษณ์และนัดหมายเริ่มงานแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะแจ้งข้อตกลงการจ้างงาน และ รายละเอียดที่ผู้สมัครสิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน

 1. เปิดบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาใดก็ได้ที่สะดวก โดยถ่ายสำเนาเลขที่บัญชี ส่งให้ฝ่ายบุคคล

 2. ตรวจสุขภาพ โดยขอใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรัฐบาล หรือ โรงพยาบาล เอกชน เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ตรวจสุขภาพที่คลีนิค รายละเอียดการตรวจ

  • X-Ray ปอด

  • เจาะเลือด ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C

 3. กรณี ผู้สมัครได้รับการจ้างงานในตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้าสินเชื่อ พนักงานการเงิน พนักงานกำกับงานขาย  พนักงานทะเบียนประกัน  พนักงานธุรการประจำล้ง พนักงานธุรการโปรตอน พนักงานขับรถ หรือ ตำแหน่งงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินประกันการทำงาน จำนวนเงิน 10,000 บาท สำหรับตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้าสินเชื่อ พนักงานการเงิน หรือ ตำแหน่งงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเงิน และ 20,000 บาท สำหรับ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 

  ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันการทำงาน สามารถ นำฝากเงินได้ที่

  • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนศรีรองเมือง ชื่อบัญชี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มประชากิจ เลขที่ 148-2-74875-5

  • นำไปเปอิน หรือ สลิป ATM ที่ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  Scan เป็นไฟล์ PDF ส่งเมล์ถึง LDC และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มประชากิจ

 4. คนค้ำประกันการทำงาน โดยมีอาชีพ ข้าราชการประจำ ระดับ ซี 3 ขึ้นไป (เอกสารของผู้ค้ำประกันที่ต้องใช้มีดังนี้)

 • สำเนาบัตรข้าราชการ (ต้องไม่หมดอายุ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • หนังสือรับรองเงินเดือน

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

          ผู้สมัครทุกคนจะใช้เวลาในการสมัครงาน ครบทุกขั้นตอน เฉลี่ยประมาณคนละ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขั้นอยู่กับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ของผู้สมัครแต่ละคนด้วยค่ะ  โดยผู้สมัครทุกคนต้องกรอกใบสมัคร และ ทำแบบทดสอบให้ครบทุกขั้นตอนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ และมีโอกาสในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครมากที่สุด เพราะข้อมูลของผู้สมัครจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สมัครเอง ที่จะทำให้ บริษัทฯ มีข้อมูลของผู้สมัครเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสม

          ใบสมัครงาน Online มีทั้งหมด 6 หน้า ในแต่ละหน้า จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง หากกรอกข้อมูลครบในแต่ละหน้าแล้ว ต้องการเปลี่ยนหน้า เพื่อกรอกข้อมูลหน้าถัดไป แล้วพบปัญหาว่าไม่สามารถเปลี่ยนเหน้าได้ แสดงว่ามผู้สมัครกรอกข้อมูลในช่องใด ช่องหนึ่งในหน้านั้น ๆ ไม่ครบถ้วน ผู้สมัคร สามารถแก้ปัญหาโดยการเลื่อนเมาส์ ขึ้นไปด้านบน เพื่อตรวจสอบในแต่ละช่องว่ามีช่องใดที่ผู้สมัครไม่ได้กรอกข้อมูล ก็ทำการกรอกข้อมูลให้ครบ และกดปุ่มเปลี่ยนหน้า โดยกดปุ่ม “ต่อไป”

          เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบทั้ง 6 หน้าแล้ว กรุณาอ่านคำอธิบายขั้นตอนการคัดเลือกใบสมัครของท่าน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการสมัครงาน และทราบขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทฯ เมื่อผู้สมัครได้อ่านคำอธิบายอย่างเข้าใจแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม “ส่งใบสมัคร” เพื่อบันทึกข้อมูลกลุ่มประชากิจ :: ไม่มีนโยบายรับฝากผู้สมัครเข้าทำงาน และ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิทธิในการคัดเลือก ตามความเหมาะสมของคุณสมบัติผู้สมัคร ที่ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงาน และองค์กรค่ะ บริษัท ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้สมัครให้ความสนใจในการร่วมงานกับ บริษัทฯ ขอบคุณค่ะ..

Comments